ระบบป้อนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม / ระบบป้อนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน

 ระบบป้อนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน

ระบบป้อนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน

ระบบป้องกันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน มีหน้าที่สำคัญในการเตรียมส่วนผสม ระหว่างอากาศ และเชื้อเพลิง ให้พอเหมาะแก่เครื่องยนต์ ในทุกสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานรอบสูง รอบปานกลาง รอบต่ำ ภาระงานปานกลาง หรือภาระงานมากก็ตาม ความหมายของคำว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมนั้น หมายความว่า ส่วนผสมจะต้องสามารถทำให้เครื่องยนต์ผลิตกำลังม้าได้ตามต้องการ พร้อมทั้งการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยที่สุด เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบเรียบ ไม่มีการสะดุด และเป็นระบบที่ให้ความเชื่อมั่นได้สูง นอกจากนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่าระดับที่ควบคุม ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ระบบป้อนเชื้อเพลิงเป็นระบบที่มีความสำคัญมาก สำหรับเครื่องยนต์ และในช่วงเวลาประมาณ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ระบบป้อนเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินได้มีวิวัฒนาการไปมากพอสมควร เริ่มต้นจากการใช้คาร์บูเรเตอร์ยุคแรกๆ เรื่อยมา จนมีการพัฒนาเป็นระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อไอดี ปัจจุบันเริ่มมีระบบฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้โดยตรง ซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้มีการพัฒนาระบบป้อนเชื้อเพลิง ก็เพื่อต้องการที่จะควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ให้ความถูกต้อง ละเอียด และรวดเร็ว เพิ่มกำลังต่อหน่วยปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์ รวมทั้งลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ลดสารมลพิษในไอเสีย และเพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดียิ่งขึ้น

คาร์บูเรเตอร์

คาร์บูเรเตอร์เป็นระบบป้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นที่คุ้นเคย และใช้มานานมา (ประมาณช่วง ค.ศ. ๑๙๐๐ – ค.ศ. ๑๙๘๐) ทำหน้าที่ควบคุม และผสมอากาศกับเชื้อเพลิง ก่อนที่จะป้อนเข้าไปยังห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การทำงานของคาร์บูเรเตอร์เริ่มจาก เมื่อเครื่องยนต์หมุน จะก่อให้เกิดแรงดูดให้ส่วนผสมไหลเข้าห้องเผาไหม้ อากาศจะไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์ผ่านช่องทางที่มีลักษณะเป็นคอคอดที่เรียกว่า เวนจูริ ทำให้ความเร็วของอากาศเพิ่มขึ้น และความดันที่บริเวณคอคอดจะมีค่าลดลง อากาศจะไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ ซึ่งลิ้นปีกผีเสื้อจะเปิดมากหรือน้อย ตามการควบคุมของผู้ขับขี่ ความดันอากาศที่คอคอดมีค่าต่ำกว่าที่ทางเข้าของคาร์บูเรเตอร์ มีผลทำให้อากาศที่อยู่เหนือระดับน้ำมันในห้องลูกลอย น้ำมันที่ไหลออกมาจะถูกทำให้เป็นละออง และเมื่อกระทบกับกระแสอากาศที่ไหลผ่าน ละอองน้ำมันก็จะผสมกับอากาศ แล้วไหลเข้าท่อไอดี และห้องเผาไหม้ต่อไป

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบป้อนเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ หรือหัวฉีดไฟฟ้า หมายถึง แบบที่มีจำนวนหัวฉีดเท่ากับจำนวนกระบอกสูบของเครื่องยนต์ โดยแต่ละหัวฉีดจะติดตั้งอยู่ใกล้กับลิ้นไอดี การทำงานทั้งหมด จะถูกควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การนำระบบหัวฉีดไฟฟ้ามาใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน เริ่มมีมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๖ เป็นระบบหัวฉีดไฟฟ้าที่มีแรงดันไม่สูงมากนัก และฉีดน้ำมันเข้าไปในท่อไอดี การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบหัวฉีดไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกัน ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ทุกหัวฉีดเริ่มฉีดน้ำมันพร้อมกัน และหยุดพร้อมกัน ส่วนแบบที่ ๒ แต่ละหัวฉีดทำงานเป็นอิสระจากกัน โดยจะเริ่มฉีด และหยุดฉีดไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับจังหวะการเปิด-ปิดลิ้นไอดีของกระบอกฉีดนั้นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป