น้ำมันดีเซล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม / น้ำมันดีเซล

 น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซล  

น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลว ที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายร้อยชนิด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล และคุณสมบัติทางกายภาพในช่วงกว้าง โดยทั่วไปสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิในช่วง ๑๕๐ – ๔๐๐ องศาเซลเซียส ดังนั้น น้ำมันดีเซลจะระเหยได้ยากที่อุณหภูมิบรรยากาศ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ ต้องมีคุณสมบัติ และองค์ประกอบตามที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ทุกประการ

ค่าเลขซีเทน ค่าเลขซีเทนเป็นหน่วยวัดสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในการกำหนดค่าความสามารถในการติดไฟของน้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทนยิ่งสูง ก็ยิ่งติดไฟได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ เช่น ช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่าย ลดควันดำในระหว่างการอุ่นเครื่องยนต์ ช่วยลดระดับเสียง ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดสารมลพิษในไอเสีย สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดให้เลขซีเทน มีค่าไม่ต่ำกว่า ๔๗ แต่ในทางปฏิบัติ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายอยู่ทั่วไป มีค่าเลขซีเทนสูงกว่า ๕๐ นอกจากนั้น กรรมวิธีในการกำหนดค่าเลขซีเทน จะต้องทำการทดสอบตามมาตรฐานสากล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูงมาก ดังนั้น จึงได้มีความพยายาม หาวิธีการทดแทนการกำหนดค่าความสามารถในการติดไฟ โดยการคำนวณจากคุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง ค่าที่ได้จากวิธีการคำนวณนี้เรียกว่า ค่าดัชนีซีเทน โดยทั่วไปค่าดัชนีซีเทนของน้ำมันดีเซล จะมีค่าตัวเลขที่สูงกว่าค่าซีเทนเล็กน้อย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป