เชื้อเพลิงทดแทน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม / เชื้อเพลิงทดแทน

 เชื้อเพลิงทดแทน

เชื้อเพลิงทดแทน   

เหตุผลที่จะนำเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้กับยานยนต์ มีแรงผลักดันที่สำคัญมาจากความต้องการ ที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศ ถึงแม้ว่าอาจมีเหตุผลอื่นๆ มาประกอบด้วย ได้แก่ การลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ หรือการลดก๊าซที่ส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจก และความเป็นกังวลเกี่ยวกับสารพิษ จำพวกไฮโดรคาร์บอนบางชนิดจากเครื่องยนต์เบนซิน รวมทั้งเขม่าและฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซล เป็นสาเหตุหลักของความพยายาม ที่จะนำเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้แทนน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ตัวอย่างของเชื้อเพลิงทดแทน ที่ได้รับความสนใจในการนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวหรือแอลพีจี ก๊าซธรรมชาติ และเอทานอล

ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวหรือแอลพีจี

ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว หรือแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบหลักคือ โพรเพน และบิวเทน เชื้อเพลิงนี้เป็นผลพลอยได้จากการะบวนการกลั่นน้ำมันดิบ และจากการแยกก๊าซธรรมชาติ ที่มาของชื่อก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว เนื่องมาจากว่า เชื้อเพลิงนี้จะเก็บอยู่ในสถานะของเหลว ที่ความดันประมาณ ๑๐ เท่าของบรรยากาศ สัดส่วนของโพรเพน และบิวเทน มักไม่แน่นอน โดยทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีสัดส่วนของโพรเพน ประมาณร้อยละ ๘๕ ในขณะที่ประเทศไทย และประเทศในยุโรป มีสัดส่วนของโพรเพน และบิวเทนใกล้เคียงกัน

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะก๊าซ ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ได้รับความสนใจ และมีการผลักดันที่จะนำมาใช้แทนน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซลมากที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณสำรอง ที่มากพอสมควร มีแหล่งก๊าซกระจายอยู่ไปทั่วภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเชื่อว่า เป็นเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ มีมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษแล้ว ปัจจุบัน ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า ๑ ล้านคัน

เอทานอล

เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง อยู่ในสถานะของเหลว ที่อุณหภูมิบรรยากาศ เอทานอลส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากกระบวนการหมักและกลั่น โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากพืช ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี มันสำปะหลัง และไม้ การนำเอทานอลไปใช้กับเครื่องยนต์เบนซินสามารถกระทำได้ โดยการผสมเอทานอล ประมาณร้อยละ ๑๐ ในน้ำมันเบนซิน ได้ของผสมที่เรียกว่า แกสโซฮอล อันที่จริงแล้ว เอทานอลเพียงอย่างเดียวก็สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้น้ำมันเบนซิน หรือเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป