สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
รอบๆ ตัวเรามีสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดิน อากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ พืช สัตว์ ฯลฯ และยังมีสิ่งแวดล้มที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกมากมายหลายอย่าง เช่น บ้านเรือน อาคารที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน เขื่อน คลอง และยานยนต์ชนิดต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้มรอบตัวเรามีอยู่ ๒ ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ เมื่อ เกิดมาตามธรรมชาติแล้วก็จะเจริญเติบโต ในที่สุดก็จะตาย แล้วสลายกลายเป็นส่วนต่างๆ ของพื้นผิวโลก คือ ดิน น้ำ และอากาศ การเปลี่ยนแปลงอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟไหม้ป่า การระเบิดของภูเขาไฟ และที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการกระทำของมนุษย์ เช่น คุณภาพของอากาศที่เสื่อมลง การเกิดฝนกรด และการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งล้วนแต่เป็นผลมาจาการเผาไหม้เชื้อเพลิง
โดยที่มนุษย์ต้องการใช้พลังงานความร้อนและกำลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานยนต์ และผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ก็ยังมีการเผาขยะ และสิ่งที่ต้องการทำลาย เช่น ขยะจากครัวเรือน จากโรงพยาบาล จากโรงงาน และการเผายาเสพติด ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านที่ดีและเป็นประโยชน์ และในด้านที่เป็นโทษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

หัวข้อถัดไป