การงดน้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / การงดน้ำ

 การงดน้ำ

การงดน้ำ

การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่ง ในการบังคับการออกดอกของไม้ผลหลายชนิด และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ดังที่ได้ทราบแล้วว่า เมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเกินไป เช่น ในช่วงฤดูฝน ต้นไม้นั้น จะมีการเติบโตทางด้านกิ่งก้านมาก แต่ไม่มีการออกดอก และจะเริ่มออกดอกต่อเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนหรือย่างเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้ขาดน้ำ ในแปลงปลูกไม้ผลที่สามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำได้ จะสามารถใช้วิธีการดังกล่าวใน การควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิด เช่น การปลูกไม้ผล โดยมีระบบให้น้ำผิวดินต่างๆ เช่น การให้น้ำหยด การใช้สายยางรดน้ำ หรือการใช้ระบบให้น้ำแบบพ่นฝอย วิธีการงดน้ำ ก็ทำได้ง่าย โดยการหยุดการให้น้ำระยะหนึ่งเพื่อให้ดินแห้ง ส่วนการปลูกไม้ผลบนแปลงแบบยกร่อง ซึ่งปลูกต้นไม้บนสันร่อง และมีน้ำอยู่ในร่องน้ำล้อมรอบ เมื่อต้องการงดน้ำก็สามารถทำได้เช่นกัน นั่นคือ การสูบน้ำออกจากร่องน้ำดังกล่าว ทำให้รากพืชซึ่งอยู่บริเวณผิวดินไม่สามารถดูดน้ำได้เพียงพอ และเกิดอาการขาดน้ำขึ้น ในช่วงนั้น ต้นไม้ผลจะสร้างตาดอกและเริ่มมีการออกดอกได้ อาจเรียกได้ว่า ในช่วงที่งดน้ำนั้น ต้นไม้ผลเกิดการ “พักตัว” แต่การพักตัวในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตโดยสิ้นเชิง แต่หมายความว่า กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืช ดำเนินไปได้ช้าลง โดยกระบวนการออกดอก ซึ่งเกิดขึ้นภายในอย่างช้าๆ นั้นสามารถดำเนินต่อไป และเมื่อได้รับสภาพที่เหมาะสม ก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตของช่อดอกออกมา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป