ประเภทของทุเรียน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๔ ทุเรียน / ประเภทของทุเรียน

 ประเภทของทุเรียน

ประเภทของทุเรียน

๑. ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด คือ ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจัดแบ่งออกตามชั้นมาตรฐานคุณภาพ และการกำหนดราคาของผลผลิต ก็แตกต่างกันตามชั้นมาตรฐานคุณภาพนั้นๆ

๒. ผลผลิตที่ด้อยคุณค่าทางการตลาด คือ ผลผลิตที่เน่าเสีย เนื่องจากโรคหรือแมลงเข้าทำลาย ผลผลิตที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ เกินกว่าชั้นมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด รูปทรงบิดเบี้ยว และมีอาการแกน เต่าเผา หรือไส้ซึม ผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ จะมีการเหมาขายกันในราคาถูก

ในการผลิตทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด ในปริมาณมาก นักวิจัยได้วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างครบวงจร และเผยแพร่สู่เกษตรกร ให้สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์ ในเชิงปฏิบัติของเกษตรกรแต่ละราย ได้อย่างเหมาะสม

เกษตรกรผู้ผลิตก็มีแนวทางในการตัดสินใจ เลือกการจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับระยะต่างๆ ของพัฒนาการของทุเรียน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ปัจจัยการผลิตทุเรียน ที่สมควรจัดการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ระกอบด้วย ต้นทุเรียน ปุ๋ย น้ำ และสารเคมี ที่ใช้ในการอารักขาพืช

ต้นทุเรียนเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความแปรปรวนสูง ผลที่ออกมาในรูปของผลผลิต และคุณภาพ จึงแตกต่างกันมาก ระหว่างต้นต่อต้น แม้ว่าจะปลูกในสวนเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีการจัดการที่ครบวงจร เพื่อให้การผลิตเกิดความสม่ำเสมอ ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพของผลผลิต เทคโนโลยีการจัดการที่ครบวงจร เริ่มด้วยการเตรียมสภาพของต้นให้พร้อม เพื่อการออกดอก การจัดการ เพื่อส่งเสริมการออกดอก และติดผล และการจัดการ เพื่อเพิ่มปริมาณ และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป