เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
เทคโนโลยีชีวภาพ
สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)
หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)
เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การถ่ายทอดยีน
การสร้างเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม และการเก็บรักษาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ 
การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์