ประเภทของพลาสติก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๘ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน / ประเภทของพลาสติก

 ประเภทของพลาสติก
ประเภทของพลาสติก

การจำแนกประเภทของพลาสติกตามลักษณะ และสมบัติของพอลิเมอร์ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
  • เทอร์โมพลาสติก วัสดุประเภทนี้ ส่วนใหญ่มักได้จากปฏิกิริยาแอดดิชันพอลิเมอไรเซชัน พลาสติกในกลุ่มนี้ จะอ่อนนิ่มจนไหลได้ เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอ และเมื่อเย็นลง จะกลับแข็งคงรูปเช่นเดิม จะเป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตาม ได้แก่ พอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน เป็นต้น
  • เทอร์โมเซ็ต เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพอลิเมอไรเซชัน พลาสติกประเภทนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้ เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้งแรก และเมื่อเย็นลง จะกลับแข็งคงรูป แต่จะทำได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถทำได้หลายครั้ง เหมือนกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตัวอย่างของพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ เบกกาไลต์ เมลามีน ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ซิลิโคน
นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกพลาสติก ออกเป็นกลุ่มย่อย ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นปฏิกิริยา หรือตามประเภทมอนอเมอร์ของพลาสติกได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป