ชนิดของพลาสติก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๘ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน / ชนิดของพลาสติก

 ชนิดของพลาสติก
ชนิดของพลาสติก

พลาสติกแต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน เช่น การติดไฟ ลักษณะของเปลวไฟ ลักษณะและกลิ่นของควัน ความหนาแน่น ลักษณะผิวของพลาสติก อุณหภูมิหลอมเหลว เป็นต้น โดยอาศัยสมบัติเหล่านี้ ก็อาจวิเคราะห์ และจำแนกประเภทของพลาสติก ได้ด้วยวิธีการทดสอบ ที่แบ่งเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆคือ

๑. การทดสอบโดยการสังเกต

การทดสอบด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ทดสอบเป็นสำคัญ ได้แก่

การสังเกตโดยทั่วไป

โดยการสังเกตสมบัติทั่วไปของพลาสติกแต่ละชนิด เช่น สีสัน ความขุ่นใสของเนื้อพลาสติก ลักษณะผิว ความแข็ง เป็นต้น

การติดไฟ

พลาสติกบางชนิดลุกไหม้ และติดไฟได้ดี พลาสติกบางชนิดไม่ติดไฟ แต่กลับทำให้ไฟดับ พลาสติกแต่ละชนิดให้สีและลักษณะของเปลวไฟไม่เหมือนกัน

ลักษณะของควัน

ในขณะที่พลาสติกไหม้ไฟ จะเกิดควัน ปริมาณควัน และสีของควัน จะมีความแตกต่างกัน ตามองค์ประกอบของพลาสติกนั้นๆ

กลิ่น

พลาสติกขณะได้รับความร้อนหรือไหม้ไฟ จะให้กลิ่นเฉพาะตัว เช่น พอลิสไตรีนจะมีกลิ่นเหม็นเขียว ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์จะมีกลิ่นคาวคล้ายน้ำปลาไหม้ไฟ

๒. การทดสอบโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์

การทดสอบโดยอาศัยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูง แต่ผลที่ได้รับแน่นอนกว่า ได้แก่ การทดสอบ เพื่อการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ คือ
  • ความถ่วงจำเพาะ
  • การซึมผ่านของก๊าซและความชื้น
  • การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
  • การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุล
  • การวิเคราะห์รูปผลึกด้วยรังสีเอกซ์
  • การวิเคราะห์พื้นผิวด้วยกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป
  • การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีโครมาโทกราฟี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป