เรื่องที่ ๘ วัชพืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๘ วัชพืช

 เรื่องที่ ๘ วัชพืช


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ชนิดของวัชพืช
 ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช
การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช
การป้องกัน
การกำจัดหรือการควบคุม
 ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช
ดูเพิ่มเติม
 ข้าว
 ฝ้าย
ยางพารา
 มันสำปะหลัง
 ไม้สัก
 ข้าวฟ่าง