สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๘ วัชพืช / สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)

 สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
คำว่า วัชพืช มาจาก วัช หรือ วัชชะ แปลว่า "สิ่งที่ควรละทิ้ง" ซึ่งเมื่อรวมกับคำว่า พืช เป็นวัชพืช จึงมีความหมายว่า "พืชที่ควรละทิ้ง"
หญ้าขจรจบ เป็นวัชพืชที่ให้โทษร้ายแรงชนิดหนึ่งในไร่ข้าวโพด
หญ้าขจรจบ เป็นวัชพืชที่ให้โทษร้ายแรงชนิดหนึ่งในไร่ข้าวโพด
ได้มีผู้ให้คำจำกัดความ วัชพืช ไว้เป็นหลายอย่าง เช่น พืชที่ไร้ประโยชน์ พืชไม่พึงประสงค์ พืชที่ขัดผลประโยชน์ต่อมนุษย์ พืชที่ควรละทิ้ง คำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้ยังไม่มีคำใดถูกแท้ทีเดียวนัก เพราะมีวัชพืชอยู่หลายชนิดที่ไม่ควรทิ้ง ให้คุณ และไม่ขัดผลประโยชน์ของมนุษย์เสียทีเดียว วัชพืชบางชนิดมีดอกสวยงาม บางชนิดช่วยยึดดินไม่ให้ดินพังทลาย และบางชนิดก็ให้ประโยชน์ได้บ้างเหมือนกัน เช่น หญ้าขนมเทียน ขึ้นตามไร่พริกแถวราชบุรี เมื่อใกล้วันตรุษจีน หญ้าขนมเทียนจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ๕๐ บาท (พ.ศ. ๒๕๒๐) หญ้าชนิดนี้ เขานำมาตำ คั้นเอาน้ำผสมแป้ง ทำให้ขนมไม่ติดใบตอง หญ้าขจรจบ อันเป็นวัชพืชที่ให้โทษร้ายแรงในไร่ข้าวโพด ขณะต้นยังอ่อน ไม่มีดอก ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ เมื่อต้นแก่แห้งแล้วก็ใช้ทำเยื่อกระดาษได้ดี วัชพืชจึงมีทั้งประโยชน์และโทษ เพียงแต่มีประโยชน์น้อยเท่านั้น

เมล็ดวัชพืชมักปนมากับเมล็ดพืชที่ใช้ปลูก หรืออาจปลิวมาตามลม ลอยมากับกระแสน้ำ ติดมากับตัวสัตว์ พวกนก แมลง บางครั้งติดมากับเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทำการเพาะปลูก หรือติดมากับดิน ดังนั้น จึงควรตรวจดูวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ถ้ามีติดมาก็ควรถอนทิ้งเสียตั้งแต่ต้นยังอ่อนอยู่ยังไม่มีเมล็ด จะช่วยลดการกระจายพันธุ์ของวัชพืชลงได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป