ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๘ วัชพืช / ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช

 ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช
ข้อระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช

ก. ต้องเลือกใช้ยาให้ตรงตามชนิดของพืชปลูกซึ่งจะทราบได้จากสลากของยาชนิดนั้น ถ้าใช้ยาไม่ถูกต้อง อาจทำให้พืชปลูกตาย หรือต้นแคระแกร็น

ข. ต้องระมัดระวังการปลิวของละอองยา (spray drift) บางชนิด เช่น ทูโฟดี ที่อยู่ในรูปของเอสเทอร์ (ester) สามารถปลิวไปได้ไกลหลายกิโลเมตร เมื่อพ่นยาในขณะที่มีอากาศร้อน และลมแรง ถ้าพืชที่อ่อนแอต่อยาชนิดนี้ได้รับละอองยา ก็จะเป็นอันตรายจึงไม่ควรพ่นยากำจัดวัชพืชในขณะที่มีลมแรง และไม่ควรพ่นยาบางชนิดในขณะที่มีอากาศร้อน

ค. ต้องระมัดระวังในเรื่องผลตกค้างของยาบางชนิดในดิน เช่น ใช้กับข้าวโพด หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว เราไม่สามารถจะปลูกพืชบางชนิด เช่น ถั่วเหลืองได้ เพราะยังมีพิษของยาที่ใช้กับข้าวโพดตกค้างอยู่ การเลือกชนิดของสารกำจัดวัชพืช และอัตราของยา รวมทั้งชนิดของพืชที่จะปลูกในฤดูต่อมาต้องมีความสัมพันธ์กัน

ง. เครื่องฉีดที่ใช้ฉีดสารกำจัดวัชพืช ควรจะแยกออกจากเครื่องที่ใช้ฉีดยาฆ่าแมลง เพราะยากำจัดวัชพืชเพียงเล็กน้อยที่ติดอยู่ที่เครื่อง สามารถจะทำอันตรายต่อพืชปลูกที่อ่อนแอต่อสารชนิดนั้นได้ หลังจากฉีดสารกำจัดวัชพืชแล้ว ควรล้างเครื่องฉีดยาด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide) อัตรา ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ของปริมาตร แช่ทิ้งไว้ ๑ คืน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
หัวข้อก่อนหน้า