เรื่องที่ ๗ ปลากัด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๗ ปลากัด

 เรื่องที่ ๗ ปลากัด

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
การเลี้ยงปลากัดของคนไทย
ศัพท์และสำนวนไทยที่เกี่ยวกับปลากัด
ปลากัดไทยในต่างประเทศ
ธรรมชาติของปลากัด
ประเภทของปลากัด
การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด
ลักษณะที่ดีของปลากัด
การเลี้ยงปลากัด
การเพาะพันธุ์ปลากัด
โรคและการรักษา