เรื่องที่ ๘ คลื่นสึนามิ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๘ คลื่นสึนามิ

 เรื่องที่ ๘ คลื่นสึนามิ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายและลักษณะของคลื่นสึนามิ
สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ
การเกิดคลื่นสึนามิครั้งสำคัญๆ ในอดีต
การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก
การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การฟื้นฟูบูรณะความเสียหาย
การสร้างระบบเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน