การแบ่งประเภทวรรณคดีท้องถิ่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น / การแบ่งประเภทวรรณคดีท้องถิ่น

 การแบ่งประเภทวรรณคดีท้องถิ่น
การแบ่งประเภทวรรณคดีท้องถิ่น

วรรณคดีท้องถิ่นอาจแบ่งประเภทตามลักษณะเนื้อหาดังนี้

๑. วรรณคดีคำสอน

หมายถึง วรรณคดีที่แต่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เป็นคติเตือนใจสมาชิก ระดับต่างๆ ในสังคม เนื้อหาส่วนใหญ่สอนเรื่องการวางตัว วรรณคดีประเภทนี้ พบทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน มีทั้งที่แต่งขึ้น เพื่อสอนชนชั้นสูง สอนคนทั่วไป และสอนผู้หญิง ส่วนใหญ่แต่งเป็นร้อยกรอง เนื้อหาประกอบด้วยคำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ถ้าเป็นคำสอนสำหรับชนชั้นสูง ก็จะสอนให้มีความยุติธรรม ถ้าเป็นกษัตริย์ต้องมีทศพิธราชธรรม มีความหนักแน่น ไม่ดื่มสุรา ไม่รังแกผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า รักษาวาจาสัตย์ ไม่แสดงความขึ้งเคียด ให้ปรากฏ ถ้าเป็นคำสอนคนทั่วไป ก็จะสอนให้มีวาจาสุภาพ ให้คิดก่อนพูด ไม่ดูถูกผู้ที่อ่อนแอกว่า มีความอดทน มีความขยันหมั่นเพียร มีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย สอนเรื่องการเลือกคู่ หากเป็นผู้หญิง ก็สอนให้มีความอ่อนโยน พูดจาอ่อนหวาน ซื่อสัตย์ต่อสามี คอยปรนนิบัติสามีให้มีความสุข ขยันหมั่นเพียรในการทำงานบ้าน ไปไหนก็ให้นึกถึงบุตรและสามี ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติของสามี จะเห็นว่า คำสอนต่างๆ ในวรรณคดีคำสอนเป็นสิ่งที่สังคมสมัยนั้นคาดหวัง เพราะหากมีการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนดังกล่าว ก็จะทำให้สังคมมีความสงบสุข

วรรณคดีคำสอนของล้านนา เช่น คำสอนพญามังราย โคลงเจ้าวิทูรสอนโลก หรือโคลงพระลอสอนโลก ธรรมดาสอนโลก ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่

วรรณคดีคำสอนของอีสาน เช่น พญาคำกองสอนไพร่ อินทิญาณสอนลูก ท้าวคำสอน กาพย์ปู่สอนหลาน กาพย์หลานสอนปู่ กาพย์พระมุนี ธรรมดาสอนโลก โลกนิติคำกาพย์ สิริจันโทวาทคำสอน และเสียวสวาด ซึ่งมีลักษณะ เป็นนิทานซ้อนนิทาน

วรรณคดีคำสอนของภาคใต้ มีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีคำสอน ของภาคกลาง เช่น ลักษณะเมียเจ็ดสถาน สุภาษิตสอนหญิงคำกาพย์ กฤษณาสอนน้อง สวัสดิรักษาคำกาพย์ สุภาษิตพระร่วงคำกาพย์ พาลีสอนน้อง สุภาษิตร้อยแปด และลุงสอนหลาน

น่าสังเกตว่า การให้คติธรรมคำสอนในวรรณคดีคำสอนนั้น นอกจากสอนโดยตรงแล้ว ส่วนมากจะใช้วิธีเปรียบเทียบอย่างแยบคาย โดยมักเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติแวดล้อม เช่น แม่น้ำ ลำธาร ภูเขา พืช สัตว์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

โคลงเจ้าวิทูรสอนโลก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โคลงพระลอสอนโลก ของล้านนา สอนให้ยึดทางสายกลางในการดำเนินชีวิต โดยเปรียบเทียบกับดอกบัวว่า หากชูช่อสูงเกินไปก็จะเหี่ยวเฉาเพราะแสงอาทิตย์ ถ้าอยู่ใต้น้ำเกินไป ก็จะเน่าเปื่อยเป็นโคลนตม ดังนี้
สระศรีบังเกิดด้วยบัวมี
ยาวโยชน์เหนือนทีแม่น้ำ
สุริยเบ่งรวายศรีเพียงพุ่ง มาเห่ย
บัวหุบหับเหี่ยวแห้งยอบย้าว บัวโรย
น้ำลึกถมถูกถ้วมบัวจม
บัวย่อมตายกลางตมมิ่งม้วย
ปานกลางพุ่มเพียงลมเสมอมาก ควรเห่ย
เอาเพดดังน้ำกว้างอยู่เลี้ยงบัวบาน
โคลงพระลอสอนโลก หน้า ๑๔

ในวรรณคดีคำสอนของอีสาน เรื่องอินทิญาณสอนลูก เปรียบเทียบหญิงที่ไม่มีสามี ทำให้ไม่มีคนกลัวเกรงไว้ ดังนี้
ชาติที่ตระกูลนี้คนชายยังแก่
ญิงบมีผัวอยู่ซ้อนใผบ่หย้านหย่อนแล้ว
วังบ่มีหนามนี้พรานแหม่มีหย่อน มือแล้ว
น้ำบ่มีเงือกเฝ้าคนใบ้บ่เจียม
เพิงที่เอาผัวให้เป็นอาจารย์สอนสั่ง
อย่าอวดอ้างหัวล้านลื่นครู
อินทิญาณสอนลูก หน้า ๓๓

สุภาษิตร้อยแปดของภาคใต้ชี้แนะว่า ในการคบคนจะต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ ไม่เป็นคนหูเบา ฟังคนพูดด้วยเหตุด้วยผล โดยเปรียบเทียบดังนี้
คบเพื่อนให้พึงรู้เพื่อนที่ดูเสมือนมาร
ยกตนแล้วข่มท่านพวกคนพาลหมายว่าดี
หางเต่ายาวแล้วสั้นหางแลนนั้นว่ายาวรี
วัดกันค่ากันดีไม่เสียทีกันเท่าใด
ช้างเถื่อนย่อมจับได้วัวควายร้ายย่อมได้ไถ
เสือหมีอยู่ในไพรย่อมจับได้ใส่กรงขัง&l

ชี้แนะว่า อย่ารนหาอันตรายด้วยความประมาท โดยเปรียบเทียบดังนี้
อย่าคลำหางเสือผอมราชสีห์ย่อมขามเกรง
เจ้านายของเราเองอย่าลวนลามอุเบกษา
เสือผอมกวางโจนเข้าเสือโคร่งเล่าวิ่งวางมา
ตบต้องคอมฤคาจึงรู้ว่าฤทธิ์เสือมี
งูเห่าเท่าไม้ม้วนอย่าได้ควรยุดหางตี
เพลิงน้อยเท่าแมลงหวี่เผาได้สิ้นทั้งนคร
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ หน้า ๘๑๐๖

๒. วรรณคดีนิทาน

หมายถึง วรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องแต่งขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่าบางเรื่องจะเขียนได้ดี จนดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม อาจแบ่งวรรณคดีนิทานในท้องถิ่นต่างๆ ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. วรรณคดีนิทานมหัศจรรย์

ได้แก่วรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องเป็นนิทาน การดำเนินเรื่องอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ และมีอิทธิปาฏิหาริย์ แต่ในการถ่ายทอดได้สอดแทรก คติเตือนใจด้านจริยธรรม หรือศีลธรรมด้วย มักอ้างว่าเป็นเรื่องชาดก มีอยู่ในพระไตรปิฎก นิทานที่นำมาแต่งเป็นวรรณคดีอาจเป็นนิทานพื้นบ้านมาก่อน หรือดัดแปลงมาจากชาดก ตัวละครเอกมักเป็นพระโพธิสัตว์จุติลงมาจากสวรรค์ อาจเป็นพระโอรส หรือเป็นยาจก แต่มีคุณธรรม และมีบุญญาธิการสูง อาจมีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น สู้รบเก่ง ตอบปริศนาได้ หรือมีคาถาอาคม มีของวิเศษ เช่น ดาบหรือธนู สามารถแปลงกาย หรือเหาะเหินเดินอากาศ และรบชนะศัตรูซึ่งเป็นฝ่ายอธรรม มีตัวละครบางตัวเป็นอมนุษย์ เป็นยักษ์ หรือเทวดา วรรณคดีนิทานประเภทนี้มีอยู่จำนวนมากในทุกท้องถิ่น คติธรรมสำคัญ ที่สอดแทรกอยู่คือ เรื่องของกรรม ชี้ให้เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตัวละครจึงมักแบ่งอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายดีและฝ่ายร้าย ตัวละครฝ่ายร้าย อาจเป็นญาติที่ใกล้ชิด เช่น แม่เลี้ยง หรือพี่น้อง หรือเป็นยักษ์ วรรณคดีประเภทนี้ มักนิยมใช้อ่านสู่กันฟัง เป็นความบันเทิงในสังคมสมัยก่อน วรรณคดีนิทานของท้องถิ่นต่างๆ หลายเรื่องมีเนื้อเรื่องซ้ำกัน แต่แต่งเป็นภาษาถิ่น และใช้รูปแบบร้อยกรองของแต่ละท้องถิ่น

ตัวอย่างรายชื่อของวรรณคดีนิทานมหัศจรรย์ของล้านนา ได้แก่ จำปาสี่ต้น พระสุธนนางมโนห์รา สุทธนู ก่ำกาดำ สุวรรณหอยสังข์ นกกระจาบ บัวระวงศ์ หงส์อำมาตย์ นางอุทธลา หงส์หิน เจ้าสุวัต ช้างงาเดียว กำพร้าบัวตอง วรรณพราหมณ์ แสงเมือง ช้างโพง อ้ายร้อยขอด


บานประตูไม้แกะสลักภาพเรื่องสังข์ทอง ซึ่งภาคเหนือเรียกว่า สุวรรณหอยสังข์ ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตัวอย่างรายชื่อของวรรณคดีนิทานมหัศจรรย์ของภาคใต้ ได้แก่ พระรถเสน วันคาร สินนุราช นางแตงอ่อน เต่าทอง การะเกด พิกุลทอง จำปาสี่ต้น สุริยวงศ์ นกกระจาบ ปองครกคำกาพย์ พงศ์สุริยา สุวรรณหงส์ ตรีนารายณ์ พระทินวงศ์ พระสุธนนางมโนห์รา

ข. วรรณคดีนิทานประเภทนิทานชีวิต

เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องเสมือนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง เช่น ไกรทอง และขุนช้างขุนแผน ของภาคกลาง ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง เรื่องขูลูนางอั้ว ที่เผยแพร่อยู่ในอีสาน และบทละครเรื่องน้อยไจยา ของล้านนา


จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ไกรทอง ที่วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง ที่จังหวัดพิจิตร

๓. วรรณคดีพระพุทธศาสนา

ได้แก่ วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ปฐมสมโพธิกถา ว่าด้วย พุทธประวัติ และชาดกเรื่องต่างๆ

๔. วรรณคดีประเภทตำนาน

อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานอธิบายธรรมชาติ ตำนานสถานที่ และตำนานบุคคล เรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ เช่น ตำนานอุรังคธาตุและผาแดงนางไอ่ของอีสาน ตำนานเรื่องพระเจ้าเลียบโลก ของล้านนา ตำนานบุคคล เช่น เรื่องขุนทึงและขุนเจือง ของอีสาน หรือพญาเจือง ของล้านนา ตำนานอธิบายธรรมชาติ เช่น เรื่องโภควดี ของภาคใต้ เรื่องแม่โพสพ ที่มีหลายสำนวนเล่ากันในล้านนา ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

๕. วรรณคดีพิธีกรรม

ได้แก่ วรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น บททำขวัญ ซึ่งมีอยู่ในทุกท้องถิ่น ที่พบมาก ได้แก่ บททำขวัญนาค และบททำขวัญแต่งงาน เนื้อหาจะเริ่มด้วยการกล่าวถึงโอกาสอันดีงามเหมาะสมแก่พิธีกรรม และพรรณนาเครื่องทำขวัญว่า ประกอบด้วยบายศรีที่ตกแต่งสวยงาม มีข้าวปลาอาหาร และกล่าวเชิญขวัญให้มาอยู่กับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว หรือนาค แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นการทำขวัญนาค ก็อาจพรรณนาถึงพระคุณของบิดามารดา ที่เลี้ยงดูนาคมาตั้งแต่ยังเล็ก ต่อจากนั้น จะแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ เช่น เป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดี หรือเป็นพระสงฆ์ที่ดี ปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้า ในตอนท้ายบท ก็เป็นการอวยพร ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ บททำขวัญดังกล่าว มักมีฉบับต้นแบบ ที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณ โดยหมอขวัญแต่ละคน อาจเพิ่มเนื้อหาให้มีสาระ เหมาะกับสังคมแต่ละยุคสมัย และเลือกสรรถ้อยคำให้ฟังไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ปกติบททำขวัญจะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร่าย ซึ่งมีความยืดหยุ่น ในด้านจำนวนคำ และเสียงสัมผัส ทางภาคใต้ ซึ่งมีการทำขวัญเรือ ก็มีบททำขวัญเรือด้วย

ในพิธีทำขวัญข้าว มีบททำขวัญข้าว สำหรับเชิญขวัญข้าวให้อยู่ประจำต้นข้าว เพื่อให้ทำนาได้ผลดี
ในพิธีทำขวัญข้าว มีบททำขวัญข้าว สำหรับเชิญขวัญข้าวให้อยู่ประจำต้นข้าว เพื่อให้ทำนาได้ผลดี

๖. วรรณคดีรำพันความในใจ

วรรณคดีประเภทนี้ผู้แต่งเขียนขึ้นโดยมุ่งจะระบายอารมณ์ความรู้สึก และความนึกคิดส่วนตัว อันเกิดขึ้นเนื่องจาก มีเหตุกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง เช่น การต้องพลัดพรากจากคนรัก หรือถูกกลั่นแกล้งให้ได้รับความทุกข์แสนสาหัส เช่น นิราศหลายเรื่องของภาคใต้ งานของพญาพรหมโวหาร กวีล้านนา  ๒ เรื่อง คือ คร่าวสี่บท และคำจ่ม คร่าวสี่บทเป็นบทร้อยกรอง ที่ใช้คำประพันธ์ชนิดคร่าวซอ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ บท เขียนขึ้น เพื่อรำพันความรักความอาลัย ที่พญาพรหมโวหารมีต่อหญิงคนรัก เป็นผลงานประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะใช้ถ้อยคำโวหารที่ให้ความรู้สึกสะเทือนใจ ส่วนคำจ่ม เป็นบทรำพันความทุกข์ยาก เพราะต้องโทษถูกขังคุก ซึ่งกวีถือว่า ตนถูกเจ้านายกลั่นแกล้ง จึงใช้คำต่อว่าที่รุนแรง
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป