เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์

 เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของการยศาสตร์
 พัฒนาการของการยศาสตร์
 ประโยชน์ของการยศาสตร์
ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบ
 ขั้นตอนการออกแบบตามหลักการยศาสตร์
 กรณีตัวอย่างในการออกแบบสถานที่ทำงานในสำนักงาน
ดูเพิ่มเติม
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
 วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์