จริยธรรมและข้อควรระวังเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี / จริยธรรมและข้อควรระวังเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

 จริยธรรมและข้อควรระวังเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
จริยธรรมและข้อควรระวังเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

ผลของการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ให้ทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กระบวนการจีเอ็มโอ การทำโคลนนิ่งและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งในอนาคต อาจเป็นหุ่นยนต์ด้วย ดังนั้น การนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ ควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมและศาสนา และต้องมีกฎหมายรองรับอย่างพอเพียง รวมทั้งต้องศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่กันไปกับการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ เพราะมนุษย์เรามักจะวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ที่อาจมีต่อมนุษยชาติ

กลุ่มเซลล์มะเร็งที่เจริญในภาวะปกติ
ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย การใช้เทคนิคทางนาโน เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรม ตัดต่อสารพันธุกรรม เพื่อดัดแปลง หรือปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต อาจนำมาซึ่งโรคต่างๆ ที่ส่งผลสะท้อนกลับไปยังมนุษย์
การใช้ระบบนาโนสร้างความฉลาดให้แก่หุ่นยนต์ เพื่อการสร้างสรรค์ และการทำให้คนพอใจได้ แต่หุ่นยนต์ก็อาจเป็นภัยต่อวิถีชีวิตมนุษย์ได้เช่นกัน ถ้าหากมันใช้ความฉลาดในทางลบ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน นอกจากนี้ เสื้อสังเคราะห์พิเศษ ด้วยวัสดุนาโน ที่สามารถป้องกันสิ่งต่างๆ มากมาย หรือกล้องที่มีประสิทธิภาพ ในการมองทะลุได้ ในทุกสภาวะ สิ่งเหล่านี้ หากตกไปอยู่ในเงื้อมมือของคนไม่ดีหรืออาชญากร ก็อาจก่อให้เกิดภัย หรืออันตรายได้อย่างใหญ่หลวง


กลุ่มเซลล์มะเร็งที่ใส่อนุภาคนาดนแล้ จะเจริญน้อยลง และรูปร่างบิดเบี้ยว ไม่สมมาตร เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็งปกติ

เมื่อตอนต้น พ.ศ. ๒๕๔๗ วารสาร Nature ได้รายงานเกี่ยวกับการค้นพบว่า อนุภาคนาโนคาร์บอน ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๓๕ นาโนเมตร สามารถเคลื่อนผ่านเข้าไปยังระบบประสาท ที่สมองของหนูทดลองได้ ปัจจุบัน ท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วโลกนั้น กำลังนำมาใช้สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่จนถึงบัดนี้ เรายังรู้น้อยมาก เกี่ยวกับผลกระทบของอนุภาคนาโนคาร์บอน หากมันเคลื่อนที่ไปที่สมอง หรือระบบอื่นๆ ระบบความปลอดภัยที่มีในห้องปฏิบัติการนาโน ส่วนใหญ่ยังใช้เช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยที่มีอยู่เดิม


ชุดปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี สำหรับใส่ก่อนออกปฏิบัติการ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี หรืออนุภาคนาโน

โดยสรุปแล้ว เป็นที่คาดหวังว่า นาโนเทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิวัติระบบการผลิต และการบริโภคในทุกระดับ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จักต้องตระหนักอยู่เสมอถึงคุณและโทษ และวางจิตใจไว้บนหลักแห่งจริยธรรมตลอดเวลา
หัวข้อก่อนหน้า