เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม

 เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายของโรคออทิซึม
ประวัติความเป็นมาของโรคออทิซึม
โรคออทิซึมในประเทศไทย
การวินิจฉันโรคออทิซึม
การตรวจและประเมินเพื่อการวินิจฉัย
สาเหตุและภาวะที่เกี่ยวข้อง
การบำบัดรักษาเด็กออทิสติก
ดูเพิ่มเติม
การบริบาลทารกและโรคทางกุมารศาสตร์
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา