เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน

 เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน

นอกจากแก๊สไฮโดรเจนแล้ว ยังมีเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ที่สามารถนำมาใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงได้ คือ แก๊สธรรมชาติ แก๊สมีเทน เมทานอล และเอทานอล การนำเชื้อเพลิงเหล่านี้มาใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงนั้น เป็นแก๊สไฮโดรเจน ประกอบอยู่กับเซลล์เชื้อเพลิงด้วย

แก๊สธรรมชาติและแก๊สมีเทน

ประเทศไทยมีแหล่งแก๊สธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทยจำนวนมาก ที่ได้ขุดเจาะนำมาใช้ ทั้งในรูปของเชื้อเพลิง และสารเคมีที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แก๊สธรรมชาติมีส่วนประกอบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เบนซีน สารประกอบเหล่านี้ สามารถนำไปแปรรูปเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ ด้วยเครื่องปฏิรูปไฮโดรเจน (hydrogen reformer)

เมทานอลและเอทานอล

เมทานอลและเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ ที่สามารถทำปฏิกิริยาให้ผลผลิตเป็นแก๊สไฮโดรเจน หรือให้ไฮโดรเนียมไอออนได้โดยตรง โดยเมทานอลสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้จากแก๊สมีเทน หรือแก๊สธรรมชาติ ส่วนเอทานอลเป็นผลผลิต ที่ได้จากกระบวนการหมักแป้ง หรือน้ำตาล แอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดนี้ นอกจากใช้เป็นสารระงับเชื้อ (antiseptics) และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหลายชนิดแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงได้ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป