พลังงานธรรมชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง / พลังงานธรรมชาติ

 พลังงานธรรมชาติ
พลังงานธรรมชาติ

พลังงานธรรมชาติที่มีในปริมาณมาก เราสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียมได้ อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อสารมลพิษ ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากพลังงานเหล่านี้เพียงเล็กน้อย และด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม พลังงานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ (hydropower) ทั้งนี้ เราอาจเก็บพลังงานไฟฟ้านี้ ไว้ในรูปของแก๊สไฮโดรเจน และเมื่อใช้แก๊สไฮโดรเจนนั้น เป็นเชื้อเพลิง สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ก็จะได้พลังงานไฟฟ้า กลับคืนมาใช้ประโยชน์ต่อไป

การนำพลังงานธรรมชาติมาผลิตพลังงานไฟฟ้า และเก็บไว้ในรูปแก๊สไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
การนำพลังงานธรรมชาติมาผลิตพลังงานไฟฟ้า และเก็บไว้ในรูปแก๊สไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป