บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน / บทนำ

 บทนำ
เพลงพื้นบ้าน คือ บทร้อยกรองของท้องถิ่น เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งเกิดขึ้นจากการแต่งถ้อยคำของกลุ่มชาวบ้าน เพื่อถ่ายทอด และสื่ออารมณ์ความรู้สึก นิยมร้องถ่ายทอดแบบปากเปล่ามากกว่าการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มักมีการจัดวางจังหวะของคำ และจังหวะของเสียง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบร้อยกรองง่ายๆ นอกจากนี้บางกลุ่มใช้เครื่องดนตรีประกอบด้วย การร้องเพลงพื้นบ้านของไทยมีปรากฏแพร่หลาย และสืบทอดต่อๆ กันมาในกลุ่มชาวบ้านเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป