เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู

 เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญ
ระบาดวิทยาของโรคฉี่หนูในประเทศไทย
เชื้อก่อโรคฉี่หนู
พาหะนำโรคและการติดต่อ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
กลไกการเกิดโรคและพยาธิสรีรวิทยา
กลุ่มอาการของโรค
การวินิจฉัยโรค
การรักษา
อัตราตาย
การป้องกันโรค
ดูเพิ่มเติม
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ