เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา

 เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ความสำคัญของมาตรวิทยา
ประวัติความเป็นมาของมาตรวิทยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ
การวัด
ระบบการวัดแห่งชาติ
ระบบการวัดระหว่างประเทศ
ระบบของหน่วยวัด
มาตรฐานการวัด
ระบบการสอบกลับได้
บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
พื้นที่