เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ / เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศในประเทศไทย

 เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศในประเทศไทย
เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์และรายงานอากาศในประเทศไทย

เกณฑ์อากาศร้อน

กำหนดจากอุณหภูมิสูงสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูร้อน

๑) อากาศร้อน (hot) อุณหภูมิตั้งแต่  ๓๕.๐ -  ๓๙.๙  องศาเซลเซียส
๒) อากาศร้อนจัด (very hot)  อุณหภูมิตั้งแต่  ๔๐.๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

เกณฑ์อากาศหนาว  

กำหนดจากอุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว

๑) อากาศเย็น (cool)  อุณหภูมิตั้งแต่  ๑๖.๐ - ๒๒.๙  องศาเซลเซียส
๒) อากาศหนาว (cold)  อุณหภูมิตั้งแต่  ๘.๐ - ๑๕.๙  องศาเซลเซียส
๓) อากาศหนาวจัด (very  cold)  อุณหภูมิตั้งแต่  ๗.๙  องศาเซลเซียสลงไป

เกณฑ์การกระจายของฝน

๑) ฝนบางพื้นที่ (isolated)  หมายถึง มีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่
๒) ฝนกระจายเป็นแห่งๆ (widely scattered)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
๓) ฝนกระจาย (scattered) หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ  ๖๐ ของพื้นที่
๔) ฝนเกือบทั่วไป (almost  widespread)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่
๕) ฝนทั่วไป (widespread)  หมายถึง  มีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ขึ้นไป

เกณฑ์ปริมาณฝน

๑) ฝนเล็กน้อย (light rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๐.๑ - ๑๐.๐  มิลลิเมตร
๒) ฝนปานกลาง (moderate rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๑๐.๑ - ๓๕ มิลลิเมตร
๓) ฝนหนัก (heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๓๕.๑ - ๙๐.๐ มิลลิเมตร
๔) ฝนหนักมาก (very heavy rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ ๙๐.๑ มิลลิเมตร ขึ้นไป

เครื่องมือ และวิธีตรวจวัดประมาณน้ำฝน
เครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

เกณฑ์จำนวนเมฆในท้องฟ้า  

โดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ๑๐ ส่วน

๑) ท้องฟ้าแจ่มใส (fine) ท้องฟ้าไม่มีเมฆหรือมีน้อยกว่า  ๑  ส่วนของท้องฟ้า
๒) ท้องฟ้าโปร่ง (fair) ท้องฟ้ามีเมฆตั้งแต่ ๑ - ๓ ส่วนของท้องฟ้า
๓) ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน (partly cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๓ - ๕ ส่วนของท้องฟ้า
๔) ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก (cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๕ - ๘ ส่วนของท้องฟ้า
๕) ท้องฟ้ามีเมฆมาก (very cloudy sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๘ - ๙ ส่วนของท้องฟ้า
๖) ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า (overcast sky) ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า ๙ - ๑๐ ส่วนของท้องฟ้า

เกณฑ์ความเร็วลมผิวพื้น

ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน ๑๐ เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โล่งแจ้ง

เกณฑ์สถานะของทะเล

๑) ทะเลสงบ (calm)   ความสูงของคลื่น ๐.๐ - ๐.๑๐  เมตร
๒) ทะเลเรียบ (smooth)  ความสูงของคลื่น ๐.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร
๓) ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (slight)  ความสูงของคลื่น  ๐.๕๐  - ๑.๒๕  เมตร
๔) ทะเลมีคลื่นปานกลาง  (moderate) ความสูงของคลื่น  ๑.๒๕  - ๒.๕๐  เมตร
๕) ทะเลมีคลื่นจัด (rough) ความสูงของคลื่น  ๒.๕๐ - ๔.๐๐  เมตร
๖) ทะเลมีคลื่นจัดมาก  (very rough) ความสูงของคลื่น  ๔.๐๐ - ๖.๐๐  เมตร
๗) ทะเลมีคลื่นใหญ่ (high) ความสูงของคลื่น  ๖.๐๐  - ๙.๐๐  เมตร
๘) ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก  (very high) ความสูงของคลื่น  ๙.๐๐  - ๑๔.๐๐  เมตร
๙) ทะเลบ้า (phenomenal)  ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก  ความสูงของคลื่นมากกว่า ๑๔  เมตร 
หัวข้อก่อนหน้า