เรื่องที่ ๓ เกวียน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 36
เล่มที่ ๓๖
เรื่องที่ ๑ มัสยิด
เรื่องที่ ๒ ละครชาตรี
เรื่องที่ ๓ เกวียน
เรื่องที่ ๔ ทองคำ
เรื่องที่ ๕ มะคาเดเมีย
เรื่องที่ ๖ หุ่นยนต์
เรื่องที่ ๗ แอนิเมชัน
เรื่องที่ ๘ โรคมาลาเรีย
เรื่องที่ ๙ โรคไต
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๖ / เรื่องที่ ๓ เกวียน

 เรื่องที่ ๓ เกวียน

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
พาหนะหลักทางบกแต่ครั้งโบราณ
คำเรียกเกวียน
ชนิดและลักษณะของเกวียน
โครงสร้างและส่วนประกอบของเกวียน
ไม้สำหรับทำเกวียน
ประโยชน์ใช้สอยของเกวียน
การฝึกวัวควายใช้เทียมเกวียน
แหล่งทำเกวียนและช่างเกวียน
เกวียนกับความงาม : คุณค่า-มูลค่า-สถานภาพ
เกวียนในงานวรรณกรรม
ยุคพัฒนา : จุดเปลี่ยนของเกวียน
ดูเพิ่มเติม