เรื่องที่ ๒ บายศรี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๒ บายศรี

 เรื่องที่ ๒ บายศรี


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ
 ประเภทและลักษณะของบายศรี
 บายศรีภาคกลาง
 บายศรีภาคเหนือ
 บายศรีภาคใต้
 บายศรีภาคอีสาน
 ชั้นของบายศรี
 เครื่องประกอบบายศรี
 ชนิดของบายศรีที่ใช้ในพิธี
 บายศรีกับการทำขวัญ
 บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
 ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์
 กล้วย
ละครชาตรี
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน