เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา

 เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของการอุดมศึกษา
 กำเนิดอุดมศึกษาไทย
 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยที่ไม่จำกัดการรับนักศึกษาแห่งแรก
 มหาวิทยาลัยเพื่อการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน
 การจำกัดจำนวนรับโดยการสอบคัดเลือกและการให้โควต้าพิเศษ
 การเปิดรับโดยไม่จำกัดของมหาวิทยาลัยเปิด
 บทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
 การดำเนินงานและควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
 การประกันคุณภาพการศึกษา
 ความร่วมมือในการพัฒนาของการอุดมศึกษาในอาเซียน
ดูเพิ่มเติม
 การศึกษา (เล่ม ๒)
 การศึกษา (เล่ม ๑๒)