สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้นับตั้งแต่เกิด สืบต่อกันไปตลอดชีวิต เมื่อยังเป็นทารกและเป็นเด็กเล็กๆ อยู่ พ่อแม่ได้อบรมเลี้ยงดูจนรู้ภาษา ชีวิตในระยะเริ่มแรกเด็กจึงได้เรียนรู้อยู่ในครอบครัว พออายุได้ประมาณ ๓-๖ ปี เด็กต้องได้รับการสั่งสอน ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยในหลายด้าน พ่อแม่จึงส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเรียกว่า การศึกษาปฐมวัย

เมื่อเติบโตขึ้นอายุ  ๖-๑๒ ปี เด็กได้เล่าเรียนมากขึ้น เข้าสู่การเรียนระดับประถมศึกษา พอถึงช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ ๑๒-๑๘ ปี ก็เรียนต่อสูงขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากนั้น ถ้าต้องการศึกษาต่อ ก็สมัครเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิทยาการและสถานศึกษาวิชาชีพชั้นสูง จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ได้นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีชื่อเรียกแตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

สถาบัน
เช่น สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัย
เช่น วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาลัยชุมชน

โรงเรียน เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับปริญญาบัตร แสดงถึงวุฒิความสามารถ และสิทธิที่สมควรได้รับจากการทำงาน ในศาสตร์สาขาวิชาชีพนั้นต่อไป
หัวข้อถัดไป