เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร

 เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ความเป็นมาของชื่อแก้วมังกร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยย่อและถิ่นกำเนิด
พันธุ์แก้วมังกร
พันธุ์และเครือญาติของแก้วมังกร
การเลือกซื้อแก้วมังกร
ประโยชน์ของแก้วมังกร
คุณสมบัติทางโภชนาการ
คุณสมบัติทางสมุนไพร
การปลูกแก้วมังกร
การดูแลรักษาหลังปลูก
การเก็บเกี่ยวผล
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผล
การบรรจุและการขนส่ง
การจำหน่าย
บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
 ดินและปุ๋ย
 ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
 เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู