ความหมายของรังสี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / ความหมายของรังสี

 ความหมายของรังสี
ความหมายของรังสี

คำว่า "รังสี" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Rays และ Radiation เป็นคำที่ใช้แบบกว้างๆ ส่วนความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ "รังสี" เป็นคำนาม หมายถึง แสง แสงสว่าง โดยอธิบายรายละเอียดของรังสีแต่ละชนิด สรุปได้ดังนี้

รังสีแกมมา

คือ คลื่นหรือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (Photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา

รังสีความร้อน

คือ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีย่านของการแผ่รังสีที่มีช่วงคลื่นประมาณระหว่าง ๗.๘x๑๐-๗ เมตร กับ ๑ มิลลิเมตร หรืออาจเรียกว่า รังสีอินฟราเรด

รังสีบีตา

คือ ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี มี ๒ ชนิด คือ อิเล็กตรอน และโพซิตรอน มักเรียกกระแสอนุภาคบีตาว่า รังสีบีตา

รังสีเหนือม่วง

คือ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีย่านของการแผ่รังสีที่มีช่วงคลื่นประมาณระหว่าง ๔x๑๐-๗ เมตร ถึง ๕x๑๐-๙ เมตร อาจเรียกว่า รังสีอัลตราไวโอเลต

รังสีเอกซ์

คือ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีย่านของการแผ่รังสีที่มีช่วงคลื่นประมาณระหว่าง ๕x๑๐-๙ เมตร ถึง ๖x๑๐-๑๒ เมตร อาจเรียกว่า รังสีเรินต์เกน หรือ เอกซเรย์

รังสีแอลฟา

คือ ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี เป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม มักเรียกกระแสอนุภาคแอลฟาว่า รังสีแอลฟา

เครื่องหมายสัญลักษณ์เหล่านี้ เมื่อติดอยู่บนภาชนะใด แสดงว่า
วัตถุที่อยู่ข้างในภาชนะนั้นเป็นต้นกำเนิดรังสี ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ อย่าแตะต้องและควรอยู่ห่างๆ
จากที่กล่าวนี้ พอสรุปให้เห็นภาพรวมแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า รังสีเป็นสิ่งที่แผ่ออกจากต้นกำเนิดในสภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือกระแสของอนุภาค
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป