ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์

 ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์
ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์

ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑. ต้นกำเนิดรังสีเพื่อใช้ในทางสันติ

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้นำความรู้ในเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์และอื่นๆ มาผลิตอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เพื่อใช้ประโยชน์ ในทางสันติ ซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวถือว่าเป็นต้นกำเนิดหรือแหล่งผลิต หรือแผ่รังสี และในบางกรณี ก็ใช้รังสีที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือนั้น ผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสีที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดรังสีเช่นกัน และนำไปใช้ประโยชน์อีกทอดหนึ่ง ตัวอย่างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือในสมัยก่อนเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเอกซเรย์ และต้นกำเนิดรังสีอื่นๆ

๒. ต้นกำเนิดรังสีเพื่อใช้ในทางสงคราม


ต้นกำเนิดรังสีเพื่อใช้ในทางสงคราม ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิด หัวรบจรวดที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งใช้ปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือเป็นระเบิดไฮโดรเจนซึ่งใช้ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียส ทั้งนี้ อาวุธนิวเคลียร์ที่เก็บไว้ในโรงเก็บ จะเป็นต้นกำเนิดรังสีที่แผ่รังสีไม่สูง เพราะรังสีที่แผ่ออกจากยูเรเนียม-๒๓๕ และพลูโทเนียม-๒๓๙ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นมีพลังงานต่ำ แต่ถ้าทำให้อาวุธเหล่านี้ระเบิดขึ้นมา ก็จะเป็น ต้นกำเนิดรังสีขนาดใหญ่มาก การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ยังส่งผล ทำให้เกิดฝุ่นกัมมันตรังสีแพร่กระจายไปในวงกว้าง ตามการไหลเวียนของอากาศ แล้วตกลงสู่พื้นดิน ซึ่งนับว่า เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป