ผลที่ได้รับจากรังสี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 38
เล่มที่ ๓๘
เรื่องที่ ๑ ลายไทย-ลายกระหนก
เรื่องที่ ๒ บายศรี
เรื่องที่ ๓ การอุดมศึกษา
เรื่องที่ ๔ แก้วมังกร
เรื่องที่ ๕ มะพร้าวน้ำหอม
เรื่องที่ ๖ การผลิตยารักษาโรค
เรื่องที่ ๗ รังสี
เรื่องที่ ๘ โรคกระดูกและข้อในเด็ก
เรื่องที่ ๙ โรคพันธุกรรมในเด็ก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / ผลที่ได้รับจากรังสี

 ผลที่ได้รับจากรังสี
ผลที่ได้รับจากรังสี

จะแสดงอาการอะไรออกมาให้พบเห็นหรือตรวจพบได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ร่างกายได้รับรังสี ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑. การรับรังสีเฉียบพลัน (acute exposure)

การรับรังสีเฉียบพลันเป็นการรับรังสีปริมาณสูงภายในระยะเวลาที่สั้น เช่น อุบัติเหตุทางรังสี การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในสงคราม

ระยะเวลาการแสดงอาการป่วยของผู้ได้รับรังสีเฉียบพลันทั่วร่างกาย ตามปริมาณรังสีที่ได้รับ และผลการรักษาพยาบาล ในกรณีได้รับรังสีเฉียบพลัน ได้แสดงไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงอาการป่วย เมื่อได้รับรังสีเฉียบพลันทั่วร่างกาย


ตารางสรุปการรักษาพยาบาลในกรณีได้รับรังสีเฉียบพลัน

๒. การรับรังสีเรื้อรัง (chronic exposure)

การรับรังสีเรื้อรัง หมายถึง การรับรังสีระดับต่ำเป็นระยะเวลานาน การรับรังสีแบบนี้ จะเกิดกับประชาชนทั่วไป ที่ได้รับรังสี จากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา และเกิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งจะได้รับรังสีสูงกว่าประชาชนทั่วไป จากการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

สำหรับผลที่เกิดจากการได้รับรังสีเรื้อรังนี้เป็นการคาดเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะนอกจากรังสีที่ได้รับแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรังสีมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น สารเคมี มลพิษต่างๆ ในอากาศ น้ำ อาหาร

อย่างไรก็ตาม ได้มีการกล่าวถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับรังสีเรื้อรัง คือ มีอายุสั้น ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคลิวคีเมีย (leucemia) เป็นต้อกระจก (cataract) เป็นโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป