เรื่องที่ ๖ การประปา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๖ การประปา

 เรื่องที่ ๖ การประปา

สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การใช้น้ำในสมัยโบราณ
 การจัดหาน้ำของคนไทยในสมัยต่างๆ
 การประปานครหลวง ก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจ
 การประปาในชนบทและการประปาส่วนภูมิภาค
 การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ
 การจัดทำระบบน้ำประปา
 กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา
 การสูบส่งและจ่ายน้ำประปา
 น้ำประปาของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ดูเพิ่มเติม