เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 39
เล่มที่ ๓๙
เรื่องที่ ๑ การศึกษาของสงฆ์
เรื่องที่ ๒ เพลงกล่อมเด็ก
เรื่องที่ ๓ เรือไทย
เรื่องที่ ๔ ภูมิสถาปัตยกรรม
เรื่องที่ ๕ สบู่ดำ
เรื่องที่ ๖ การประปา
เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย
เรื่องที่ ๘ ศัลยกรรมตกแต่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๙ / เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย

 เรื่องที่ ๗ โรคเลือดออกฮีโมฟิเลีย

สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติของโรคฮีโมฟิเลีย
 สาเหตุของโรค
 ความรุนแรงของโรค
 อาการเลือดออก
 ภาวะแทรกซ้อน
 การวินิจฉัยโรคฮีโมฟิเลีย
 การให้ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
 การรักษาเฉพาะที่
 การดูแลทั่วไปและการแนะนำ
 การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงน้อย
 การรักษาโรคฮีโมฟิเลียให้หายขาด
 การรักษาอย่างครบวงจร
 การรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียที่บ้านตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 การรักษาด้วยวิธีเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 การดูแลสุขภาพช่องปาก
 การศึกษาและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
 การปฏิบัติตนทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย
 ข้อแนะนำหญิงในครอบครัวของผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียในการแต่งงานและการมีบุตร
 การควบคุมและการป้องกันโรค
 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรคฮีโมฟิเลีย
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป