การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ / การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

 การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ
การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้ แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น ๕ ภาค ตามลักษณะการผันแปรของภูมิอากาศ ดังนี้คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจะเห็นอาณาเขตของแต่ละภาคได้ ตามแผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย

แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยา และการแบ่งภาคต่างๆ ของประเทศไทย ๕ ภาค
แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยา และการแบ่งภาคต่างๆ ของประเทศไทย ๕ ภาค
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป