สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ

 สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ

ปัจจุบันการก้าวเข้าสู่กิจการพิพิธภัณฑสถานได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยบุคลากรในวงการพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมกัน วางแนวทาง เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานสามารถพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ICOM ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิด หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ให้พิพิธภัณฑสถานทุกแห่งสามารถรับใช้สังคมได้ ตามนิยามที่ร่วมกันจัดทำขึ้นมาว่า "พิพิธภัณฑสถาน" คือ สถาบันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับใช้สังคมและอยู่ควบคู่กับทุกพัฒนาการของสังคม อย่างมั่นคง ด้วยการทำหน้าที่รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยมรดกของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ เพื่อนำเนื้อหามาสื่อสารและจัดแสดงให้กับส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้การศึกษา การเรียนรู้ และเพื่อความเพลิดเพลิน

ตราสัญลักษณ์ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานในแต่ละประเทศอาจมีความหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแห่งกฎหมาย หลักการ และระเบียบการของแต่ละประเทศ จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติขึ้น เพื่อทำงานควบคู่ประสานกับสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติได้อย่างใกล้ชิด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป