วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์

 วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์
วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์

กำหนดไว้ ๔ ประการ คือ

๑.  เพื่อให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒. เพื่อให้ทราบถึงโภคทรัพย์ของวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และวรรณศิลป์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริม และจรรโลงเกียรติอัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์
๔. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป