ประเภทของงานเขียน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / ประเภทของงานเขียน

 ประเภทของงานเขียน
ประเภทของงานเขียน

การให้รางวัลซีไรต์ของประเทศไทยปีแรก คือ พ.ศ. ๒๕๒๒ เริ่มจากการให้รางวัลวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ต่อมาในปีที่ ๒ จึงพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ ในปีที่ ๓ ได้พิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และนับจากปีที่ ๔ เป็นต้นมา ได้เวียนกลับมาให้รางวัลวรรณกรรมตามลำดับประเภทที่เริ่มไว้ คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และดำเนินต่อมาเช่นนี้ จนถึงปัจจุบัน

หลังจากดำเนินการมาเป็นเวลา ๖ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการออกระเบียบการพิจารณาวรรณกรรมไทย เพื่อรับรางวัลซีไรต์ เป็นครั้งแรก ลงนามโดยคุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และนายทองใบ  ทองเปาด์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ระเบียบการนี้ได้กำหนดประเภทของวรรณกรรมที่จะพิจารณาให้รางวัลว่ามี ๔ ประเภท คือ

๑. กวีนิพนธ์
๒ นวนิยาย   
๓. เรื่องสั้น
๔. บทละคร

โดยแต่ละปี คณะกรรมการฯ จะประกาศประเภทของงานที่รับเข้าพิจารณาและรายละเอียดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลซีไรต์ ที่ดำเนินมาตลอดเวลา ๓๖ ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) ได้พิจารณาผลงานเพียง ๓ ประเภท ไม่เคยมีการจัดประกวดวรรณกรรม ประเภทบทละครเลย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป