คุณสมบัติของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / คุณสมบัติของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด

 คุณสมบัติของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด
คุณสมบัติของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด  

ระเบียบการพิจารณาวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย ได้กำหนดคุณสมบัติของงานวรรณกรรมไว้ดังนี้

๑. เป็นงานเขียนภาษาไทย
๒. เป็นงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปล-แปลงจากของผู้อื่น
๓. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งงานเข้าประกวด
๔. เป็นงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่ม หรือรวมหลายเรื่องเป็นเล่มครั้งแรกย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปีในปีที่เลือกสรร (รายละเอียดกำหนดตามประกาศของแต่ละปี)
๕. ในกรณีที่เป็นงานรวมเรื่องสั้นหรือบทกวี จะต้องมีงานที่ไม่เคยรวมเล่มอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
๖. งานที่เคยได้รับรางวัลวรรณกรรมอื่นใดในประเทศมาแล้ว ก็รับเข้าพิจารณาอีกได้

เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มีระเบียบการพิจารณาวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ของประเทศตน ดังนั้น ในเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของโรงแรมโอเรียนเต็ล จึงเขียนถึงกฎเกณฑ์การเลือกสรรเรื่องเข้าพิจารณาไว้กว้างๆ ดังนี้

๑. ต้องเป็นงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลจากผู้อื่น
๒. ต้องเป็นงานที่สัมพันธ์กับชาติ หรือภูมิภาคที่ผู้สร้างสรรค์มีภูมิลำเนา
๓. ต้องเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องสร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้ เรื่องแต่งหรือเรื่องสร้างสรรค์ หมายถึง นวนิยาย เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์
๔. ต้องเป็นงานที่ดีพร้อมในช่วงเวลา ๕ ปี นับจากปีที่ทางการเลือกสรรเป็นเกณฑ์
๕. ผลงานเคยได้รับรางวัลใดๆ ก็ได้ ที่ใช้ในขอบเขตของประเทศตน
๖. ผลงานจะเขียนเป็นภาษาใดก็ได้ ที่ใช้ในขอบเขตของประเทศตน
๗. ผู้สร้างสรรค์มีส่วน หรือช่วยพัฒนาวัฒนธรรม และวรรณกรรมของประเทศตน จากงานเขียนของตน
๘. ผู้สร้างสรรค์จะมีเชื้อชาติ ศาสนา เพศใดๆ ก็ได้และยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งงานเข้าประกวด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป