หลักเกณฑ์การตัดสิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / หลักเกณฑ์การตัดสิน

 หลักเกณฑ์การตัดสิน
หลักเกณฑ์การตัดสิน

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินวรรณกรรมซีไรต์ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร น่าจะเป็นเพราะต้องการให้อิสระ แก่คณะกรรมการ ทั้ง ๒ คณะ ประกอบด้วยนักวิชาการวรรณกรรม และนักเขียน ซึ่งมีความเข้าใจ คุ้นเคยกับองค์ประกอบ ของงานวรรณศิลป์ รวมทั้งความเป็นศิลปะและคุณค่าแห่งวรรณกรรมดีอยู่แล้ว อีกประการหนึ่ง การตัดสินงานศิลปะ ไม่อาจมีหลักเกณฑ์เป็นระเบียบตายตัวได้ เนื่องจากงานศิลปะมีความเลื่อนไหลตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง อันก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางรูปแบบ เนื้อหา ความคิด และกลวิธีนำเสนออยู่ตลอดเวลา การกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร จึงไม่ยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อธรรมชาติของงานศิลปะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  มาศะวิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ  อดีตกรรมการคัดเลือก และตัดสินวรรณกรรมซีไรต์หลายสมัย และกรรมการดำเนินงานวรรณกรรมซีไรต์ตั้งแต่ระยะแรกๆ จนถึงปัจจุบัน กล่าวไว้ ในการเสวนาเรื่อง ๑๕ ปีซีไรต์กับวงวรรณกรรมไทยว่า มีหลักเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมคร่าวๆ ๓ ประการ คือ

๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในด้านแนวคิดและกลวิธี
๒) คุณค่าทางวรรณศิลป์ และ
๓) คุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติ  

นอกจากนี้ รวมถึงการประเมินองค์รวมความคิด การดำเนินเรื่อง และภาษาด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป