รางวัล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / รางวัล

 รางวัล
รางวัล

ประกอบด้วย

๑. โล่ เป็นแผ่นโลหะจารึกเพื่อแสดงเกียรติประวัติไว้เป็นอนุสรณ์
๒. เงินรางวัล
๓. การทัศนาจร

นักเขียนกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางมารับพระราชทานรางวัลที่ประเทศไทย โดยเข้าพักที่โรงแรมโอเรียนเต็ล และได้เยี่ยมชม สถานที่สำคัญในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ สัปดาห์

โล่รางวัลของนายเรวัฒน์  พันธุ์พิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗
นักเขียนไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์มีสิทธิ์เลือกไปทัศนาจรประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ โดยได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก และชมสถานที่สำคัญในประเทศนั้นๆ นักเขียนซีไรต์สามารถใช้สิทธิ์นี้ภายในเวลา ๑ ปี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป