งานพระราชทานรางวัล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / งานพระราชทานรางวัล

 งานพระราชทานรางวัล
งานพระราชทานรางวัล

พิธีพระราชทานรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์ประธาน ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ และนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธาน ยกเว้นบางปีที่โปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชดำรัสแก่ผู้มาร่วมในพิธีพระราชทานรางวัลซีไรต์
ในพิธีพระราชทานรางวัลแทบทุกปีจะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นปาฐกรับเชิญ เพื่อบรรยายเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรม ดังเช่น ในช่วง ๕ ปีแรก นักเขียนที่เป็นปาฐกรับเชิญมีรายชื่อดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๓ เจมส์ เอ. มิเชอเนอร์ (Mr.James A. Michener)
พ.ศ. ๒๕๒๔ ฮัน ซูหยิน (Dr.Hun Suyin)
พ.ศ. ๒๕๒๕ กอร์ วิดาล (Mr.Gore Vidal)
พ.ศ. ๒๕๒๖ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
และพ.ศ. ๒๕๒๗ วิลเลียม โกลดิง (Mr.William Golding)

หลังจากรับพระราชทานรางวัลแล้ว นักเขียนซีไรต์แต่ละชาติกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ เป็นภาษาของตนหรือภาษาอังกฤษ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป