วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์

 วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์
บทบาทต่อการศึกษา

วงการศึกษาให้ความสนใจวรรณกรรมซีไรต์เป็นพิเศษ เสมือนเป็นตัวแทนของวรรณกรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกวรรณกรรมซีไรต์หลายเล่ม เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เช่น ลูกอีสาน ของคำพูน  บุญทวี คำพิพากษา ของชาติ  กอบจิตติ ปูนปิดทอง ของกฤษณา  อโศกสิน ใบไม้ที่หายไป ของจิระนันท์  พิตรปรีชา ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของวินทร์  เลียววาริณ ความสุขของกะทิ ของงามพรรณ  เวชชาชีวะ โรงเรียนบางแห่งกำหนดวิชาวรรณกรรมซีไรต์ไว้ในหลักสูตร

วรรณกรรมซีไรต์บางเล่มใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือหนังสือเสริมประสบการณ์ของนักเรียน
ในระดับอุดมศึกษา วรรณกรรมซีไรต์ใช้ศึกษาในวิชาวรรณกรรมปัจจุบัน วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ หรือวิชานวนิยายและเรื่องสั้น ในระดับปริญญาตรี และยังใช้ศึกษาในวิชาวรรณกรรมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีนิสิตนักศึกษาจำนวนมาก จากหลายสถาบัน ทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเกี่ยวกับวรรณกรรมซีไรต์ หรือวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้าย ของการประกวดรางวัลซีไรต์ สถาบันการศึกษาหลายแห่งบรรจุวิชาวรรณกรรมซีไรต์ไว้ในหลักสูตรด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป