สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
เด็กๆ คงจะคุ้นเคยกับการประกวดแข่งขันต่างๆ เพื่อรับรางวัล การประกวดงานเขียนเพื่อรับรางวัลก็มีหลายรางวัล ที่รู้จักกันดี รางวัลหนึ่ง คือ รางวัลซีไรต์ หรือมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เป็นรางวัลวรรณกรรม ที่มอบให้แก่นักเขียนหรือกวีในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เรียงตามลำดับตัวอักษรไทย คือ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

การประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการจัดประกวดวรรณกรรมปีละ ๑ ประเภท คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ และรวมเรื่องสั้น หมุนเวียนไปในแต่ละปี

นักเขียนซีไรต์ของกลุ่มประเทศอาเซียน มารับพระราชทานรางวัลที่ประเทศไทย
พร้อมนักเขียนซีไรต์ของประเทศไทย
นอกจากการจัดประกวดในประเทศไทยแล้ว ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีก ๙ ประเทศ ก็คัดเลือก และตัดสินวรรณกรรมยอดเยี่ยมในประเทศของตน แล้วส่งชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมารับพระราชทานรางวัลซีไรต์ที่ประเทศไทย พร้อมกับนักเขียนซีไรต์ของไทยเป็นประจำทุกปี

รางวัลซีไรต์เริ่มมีเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นเวลา ๓๖ ปี มีงานประพันธ์ประเภทนวนิยาย บทกวี และเรื่องสั้นของนักเขียนไทย ที่ได้รับรางวัลซีไรต์แล้วจำนวน ๓๖ เล่ม เรื่องเด่นๆ ที่รู้จักกันดี เช่น นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ของคำพูน  บุญทวี และความสุขของกะทิ ของงามพรรณ  เวชชาชีวะ กวีนิพนธ์ชื่อ เพียงความเคลื่อนไหว ของ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ หนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของอัศศิริ  ธรรมโชติ

นอกจากรางวัลซีไรต์จะมีส่วนส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมแล้ว ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ทำให้นักเขียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิด พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกันและกันด้วย
หัวข้อถัดไป