เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

 เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ธรรมชาติของแสง
หลักการปล่อยแสงเมื่ออะตอมของธาตุหรือโมเลกุลของสารประกอบถูกเร้า
การปล่อยแสงแบบเร้า
หลักการกำเนิดแสงเลเซอร์
โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์
ชนิดของเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์
การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
เลเซอร์
รังสี