เรื่องที่ ๒ ไม้ผล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๒ ไม้ผล

 เรื่องที่ ๒ ไม้ผล

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
การแบ่งประเภทของไม้ผล
ลักษณะดีของไม้ผลบางชนิด
การปรับปรุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ไม้ผล
การเลือกที่ทำสวนผลไม้
 การวางแผนผังสวน
การปลูกและการปฏิบัติงานสวน
 การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้
 พืชคลุมดิน
การให้น้ำและระบายน้ำ
การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง
การเกิดดอก
การติดผลและการเจริญของผล
การปลิดดอกปลิดผล
การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล
การเก็บผลและการเตรียมผลส่งตลาด
ดูเพิ่มเติม
 การขยายพันธุ์พืช
 เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู