เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง

 เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความสำคัญของมันสำปะหลังต่อประเทศไทย
 ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลัง
 ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย
 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของมันสำปะหลัง
 ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของมันสำปะหลัง
 แหล่งปลูกมันสำปะหลัง
 พันธุ์
 การปลูกมันสำปะหลัง
การบำรุงรักษา
การใส่ปุ๋ย
 โรคและแมลง
 การเก็บหัว
 ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
 การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม
 พืชหัว