บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เมตริก / บทนำ

 บทนำ
เรานิยมใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A, B,... แทนเมตริก m x n ใดๆ และใช้ตัวอักษรตัวเล็ก ai j, bij... แทนสมาชิกใดๆ ของเมตริก A, B,... ตามลำดับเช่น

A คือ เมตริก m x n หมายความว่า A เป็นเมตริกที่มี m แถว และ n สดมภ์ แสดงรายละเอียดของสมาชิก ได้ดังนี้a11 เป็นสมาชิกของ A ซึ่งอยู่ในแถวที่ 1 สดมภ์ที่ 1
a23 เป็นสมาชิกของ A ซึ่งอยู่ในแถวที่ 2 สดมภ์ที่ 3
ai j เป็นสมาชิกของ A ซึ่งอยู่ในแถวที่ i สดมภ์ที่ j
แล้วเขียนย่อๆ ดังนี้
A = (ai j) m x n หรือ (ai j)mn โดยเป็นที่เข้าใจกันว่า i = 1, 2, ..., m j = 1, 2, ..., nนอกจากนี้ยังมีเมตริกลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้อีกมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป
.