การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / เมตริก / การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่

 การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่
การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่

สำหรับเมตริกใดๆ เมื่อคูณกับค่าคงที่จะได้ผลคูณเป็นเมตริกที่มีจำนวนแถว และจำนวนสดมภ์เท่าเดิม แต่มีสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นผลคูณของสมาชิกเดิมกับค่าคงที่นั้น นั่นคือ

ถ้า A = (ai j)m x n และ c เป็นค่าคงที่
จะได้ cA = (cai j)m x n

นั่นคือ cA เป็นเมตริกที่มีค่าของแต่ละสมาชิกเป็น c เท่าของสมาชิก ของ A ดังตัวอย่าง

 
I
=
 
1 0  
 
0 1  
 
2I
=
2
1 0  
 
 
0 1  
หรือ
2I
=
 
2 0  
 
0 2  
หรือถ้า
A
=
 
2 1 1
 
-1 0 3
จะได้
3A
=
 
6 3 3
 
-3 0 9
ถ้าตัวคูณเป็นจำนวนลบ เช่น -2/3 ก็จะได้
-2/3 A = 4/3 - 2/3 -2/3
    2/3 0 -2
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป