ศัตรูของแมลงครั่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๕ ครั่ง / ศัตรูของแมลงครั่ง

 ศัตรูของแมลงครั่ง
ศัตรูของแมลงครั่ง

แมลงครั่งมีศัตรูที่สำคัญ ๒ พวก คือ

๑. พวกตัวเบียน

เป็นแมลงตัวเล็กๆ เรียกว่าชาลซิด (chalcid) ซึ่งมันชอบวางไข่ไว้ในรังครั่ง โดยเข้าไปทางช่องสืบพันธุ์ พอฟักตัวอ่อน ก็จะอาศัยเกาะกินอาหารในตัวครั่งเลี้ยงชีวิต แมลงพวกนี้ทำความเสียหายให้แก่ แมลงครั่งน้อยมาก ไม่จำเป็นต้องป้องกัน และทำลาย

๒. พวกตัวห้ำ

เป็นพวกผีเสื้อกลางคืนมี ๒ ชนิด คือ ยูเบลมา อะมาบิลิส (Eublema amabilis) และฮอลโคเซราพูลเวอเรีย (Holcocera pulverea) จะพากันไปไข่ทิ้งไว้ตามผิวภายนอกของรังครั่ง เมื่อฟักเป็นตัวหนอน จะกัดกินทำลายรังครั่ง แล้วเจาะไชเข้าไปกินตัวครั่ง ทำให้เกิดเป็นปล้องโพรงอยู่ภายในรังครั่งเป็นทางยาวไปตามกิ่งไม้ ครั่งได้รับความเสียหายประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ช่องโพรงที่เกิดจากแมลงพวกนี้ทำลายจะเห็นได้ชัด พวกตัวห้ำที่เป็นตัวแก่แล้ว จะเจาะออกมาจากดักแด้ มีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายไหม พบกระจัดกระจายอยู่ตามครั่งดิบการป้องกันอย่างง่ายๆ และไม่สิ้นเปลืองรายจ่าย ได้แก่ การป้องกันโดยวิธีกล (mechanical control) คือ ให้คัดเลือกครั่งที่ปราศจากศัตรูรบกวนทำลายใช้เป็นครั่งพันธุ์ และรีบเก็บครั่งพันธุ์ลงจากต้น ภายหลังจากปล่อยภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการกระจายของศัตรูครั่ง การป้องกันอีกวิธีหนึ่งคือ วิธีป้องกันทางชีวภาพ โดยใช้แมลง หรือพวกบัคเตรีทำลายแมลงศัตรูด้วยกัน ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญพอสมควร
แมลงศัตรูครั่ง ตัวห้ำไครโซปา สปีซี (Chrysopa spp.) ระยะตัวแก่
แมลงศัตรูครั่ง ตัวห้ำไครโซปา สปีซี (Chrysopa spp.) ระยะตัวแก่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป